image

Aktualności

Biuro Rachunkowe A-K

2021 -11 -25 10 :43

25.11.2021 WAŻNY TERMIN VAT

25.11.2021

Wpłata podatku VAT (VAT-7) za październik 2021


2021 -11 -22 13 :43

Wpływ Polskiego Ładu na zarobki netto przedsiębiorców

https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/skala-podatek-liniowy-czy-ryczalt-polski-lad-a-zarobki-przedsiebiorcow/v2v64n1

 

niestety nie ma dobrych informacji dla roku 2022


2021 -11 -22 11 :42

22.11.2021 WAŻNY TERMIN PDOP i PDOF

22 listopada 2021

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.(PIT-4R)


Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.(PIT-5)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.(PIT-5L)

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.(CIT-2)


2021 -11 -15 08 :06

15.11.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

15 listopada 2021


Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników  zatrudniających pracowników za październik 2021

2021 -11 -12 07 :04

10.11.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

10 listopada 2021

Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników NIE zatrudniających pracowników, jednosobowych udziałowców spółek kapitałowych, wspólników sp.jawnych za październik 2021

2021 -11 -09 13 :13

Polski Ład – składka zdrowotna w 2022 roku dla działalności gospodarczej

Składka zdrowotna przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo kartą podatkową:

 

Forma opodatkowania

Składka miesięczna

Składka roczna

Skala podatkowa

9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł

9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł

Podatek liniowy

4,9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł

4,9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł

Karta podatkowa

270,90 zł

3 250,80 zł

 

Działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej i podatkiem liniowym

 

W 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

 • opodatkowaną według skali podatkowej wyniesie 9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej)
 • opodatkowaną podatkiem liniowym wyniesie 4,9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej)
 • opłacających podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) wyniesie 4,9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej).

Z zastrzeżeniem, że kwota składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie może być niższa niż 9%:

 • minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego (w 2022 roku – kwota 270,90 zł)
 • iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru (w 2022 roku dla pełnego roku składkowego – kwota 3 250,80 zł).

Rok składkowy to okres od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

 

Przedsiębiorca wpłaca składkę naliczoną od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.

Ten dochód ustala się w następujący sposób:

 • dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu to różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • ten dochód pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
 • dochód za kolejne miesiące ustala się narastająco, jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od początku roku,
 • tak ustalony dochód pomniejsza się o sumę dochodów za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.

Ważne! Zapłacona składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od podatku dochodowego.

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy przysługuje zwrot nadpłaconej składki j eżeli suma składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłaconych w ciągu roku, jest wyższa od rocznej podstawy wymiaru składki ustalonej w zależności od stosowanej formy opodatkowania.

O zwrot można wystąpić w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego, czyli do końca maja danego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

 

Składka zdrowotna przy kilku działalnościach

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowy albo podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów.

 

 


2021 -10 -28 09 :38

28.10.2021 JK urlop 28-29.10.2021

Informujemy, że w dniach 28-29.10.2021 JK jest na urlopie


2021 -10 -26 14 :55

Podatek od obiadu. Skarbówka zaskakuje interpretacją

Szef postawił ci pizzę albo zabrał na lunch? Zdaniem fiskusa to dla ciebie przychód i powinieneś zapłacić podatek. Stanowiskiem tym zdziwieni są prawnicy i przywołują wcześniejsze interpretacje.

 • Obiad od szefa to korzyść dla pracownika - poinformowała Krajowa Informacja Skarbowa
 • Od uzyskanej korzyści powinien on zapłacić PIT
 • Interpretacja ta budzi wątpliwości prawników, którzy apelują dla ustawodawcy o jasną wykładnię, czym jest nieodpłatne świadczenie dla pracownika

Na obiadowy absurd zwrócił uwagę portal prawo.pl. Jak czytamy, Krajowa Informacja Skarbowa pochyliła się nad kwestią posiłków opłacanych przez szefa i dyrektor instytucji uznał, że pracownik, tak czy siak, jeść musi. Skoro natomiast posiłek postawił mu przełożony, to jest to dla pracownika korzyść. A jak jest korzyść, to musi być podatek.
Ta interpretacja wprawiła w zdumienie prawników. Tym bardziej że jak wskazywał we wniosku jego autor zdecydował się na zamawianie posiłków dla pracowników i częściowe ich finansowanie dla określonej grupy, głównie z uwagi na pracowników, którzy pracując przy produkcji, nie mogą odejść od maszyn w dowolnym momencie - podkreśla prawo.pl.

- Trudno zatem mówić, aby były to potrzeby spełniane w interesie pracowników – mówi portalowi Aneta Skowron, adwokat w zespole podatków dochodowych GWW. Prawniczka wskazuje także, że niedawno skarbówka wydała odmienną interpretację.

Prawnicy apelują, by ustawodawca doprecyzował pojęcie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników, bo w przeciwnym przypadku podobnych wątpliwości będzie coraz więcej.

W sprawie nieodpłatnych świadczeń wypowiadał się już Trybunał Konstytucyjny. Jak czytamy, wskazał wówczas, że przychód pracownika mogą być one uznane, gdy: pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie oraz zostały spełnione w jego interesie i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna, a także przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).


2021 -10 -25 12 :11

25.10.2021 WAŻNY TERMIN VAT

25.10.2021

Wpłata podatku VAT (VAT-7) za wrzesień 2021 lub (VAT-7K) za trzeci kwartał 2021


2021 -10 -20 10 :57

20.10.2021 WAŻNY TERMIN PDOP i PDOF

20 października 2021

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.(PIT-4R)


Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.(PIT-5)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.(PIT-5L)

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.(CIT-2)


2021 -10 -15 10 :10

15.10.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

15 października 2021


Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników  zatrudniających pracowników za wrzesień 2021

2021 -10 -11 08 :16

11.10.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

11 PAŹDZIERNIKA 2021

Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników NIE zatrudniających pracowników, jednosobowych udziałowców spółek kapitałowych, wspólników sp.jawnych za wrzesień 2021

2021 -09 -27 08 :32

27.09.2021 WAŻNY TERMIN VAT

27.09.2021

Wpłata podatku VAT (VAT-7) za sierpień 2021


2021 -09 -20 13 :02

20.09.2021 WAŻNY TERMIN PDOP I PDOF

20 września 2021

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.(PIT-4R)


Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.(PIT-5)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.(PIT-5L)

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.(CIT-2)


2021 -09 -15 08 :52

15.09.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

15 września 2021


Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników  zatrudniających pracowników za sierpień 2021

2021 -09 -10 09 :42

10.09.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

10 WRZEŚNIA 2021

Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników NIE zatrudniających pracowników, jednosobowych udziałowców spółek kapitałowych, wspólników sp.jawnych za sierpień 2021

2021 -08 -25 09 :53

URLOP JK 27.08.2021-06.09.2021

Informujemy, że Jacek Kołodziejczyk będzie na urlopie od 27.08.2021 do 06.09.2021 włącznie


2021 -08 -25 08 :23

25.08.2021 WAŻNY TERMIN VAT

25.08.2021

Wpłata podatku VAT (VAT-7) za lipiec 2021


2021 -08 -20 10 :28

20.08.2021 WAŻNY TERMIN PDOP i PDOF

20 sierpnia 2021

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.(PIT-4R)


Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.(PIT-5)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.(PIT-5L)

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.(CIT-2)


2021 -08 -16 08 :38

16.08.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

16 sierpnia 2021


Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników  zatrudniających pracowników za lipiec 2021

2021 -08 -10 16 :37

10.08.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

10 SIERPNIA 2021

Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników NIE zatrudniających pracowników, jednosobowych udziałowców spółek kapitałowych, wspólników sp.jawnych za lipiec  2021

2021 -08 -05 11 :20

Ład - kwota wolna od podatku............

 

"Podniesiemy kwotę wolną dla wszystkich pracujących Polaków". Tak brzmiała pierwotna zapowiedź rządu. Dziś już wiemy,że to kłamstwo, że nie dla wszystkich. Wbrew pierwotnym zapowiedziom, nawet kilka milionów Polaków nie otrzyma prawa do kwoty wolnej od podatku.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł to flagowy postulat promujący wdrożenie tzw. Polskiego Ładu. Skala tej podwyżki i potencjalnych korzyści z niej wynikających budziła uznanie, gdyż dotychczasowa kwota wolna od podatku wynosiła zaledwie 3 tys. zł.

Aż 10-krotny wzrost kwoty zwolnionej z opodatkowania robił wrażenie. Niestety, dziś już wiemy, że z przywileju płacenia niższych podatków nie skorzysta nawet kilka milionów Polaków.

Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami premiera i rządu, kwota wolna w wysokości 30 tys. zł miała obowiązywać wszystkich Polaków, a konkretnie "wszystkich pracujących". Postulat o tej treści promowany był szeroko w przekazach medialnych rządu. Do dziś, na stronach rządowych możemy znaleźć archiwalny baner, którym jeszcze w maju tego roku promowano wdrożenie tzw. Polskiego Ładu

Źródło: https://www.gov.pl/web/polski-lad/kwota-wolna-od-podatku---obnizka-podatkow-dla-18-mln-polakow

"Podniesiemy kwotę wolną od podatku dla wszystkich pracujących Polaków do 30 tys. zł." Tak brzmiała głośna zapowiedź twórców Nowego Ładu. Poniżej jeszcze jeden baner zapowiadający tę porywającą zmianę, którą odczuć mieli wszyscy, bez wyjątku:

Źródło: https://www.gov.pl/web/polski-lad/kwota-wolna-od-podatku---obnizka-podatkow-dla-18-mln-polakow

Od kilku dni znamy już treść nowych ustaw podatkowych. Nowe przepisy rzeczywiście wprowadzają wyższą kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł. Ale czy dla wszystkich? Otóż nie.

Zgodnie z nowymi przepisami, kwota wolna od podatku wciąż obowiązuje jedynie w przypadku rozliczania podatku według skali podatkowej. W praktyce więc, z kwoty wolnej skorzystać będą mogły jedynie osoby zatrudnione na umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych oraz te osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. Czy wymienione wyżej grupy stanowią pełen zbiór "wszystkich pracujących Polaków"?

Odpowiedź jest oczywista. Istnieje bowiem wiele innych grup podatników, którzy rozliczają się na innych zasadach. A odpowiednie przepisy dotyczące kwoty wolnej nie zostały wprowadzone do przepisów odnoszących się do innych form opodatkowania.

Ustawa wyklucza zatem korzystanie z kwoty wolnej m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym. Takich osób jest w Polsce ok. 700 tysięcy.

Kolejną grupą, która nie została objęta przywilejem kwoty wolnej, jest kilkaset tysięcy osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W ustawie o ryczałcie również nie wprowadzono żadnych przepisów, które umożliwiałyby skorzystanie z kwoty wolnej w jakiejkolwiek postaci.

Wreszcie trzecią grupą, która nie otrzyma możliwości pomniejszenia podatku choćby o złotówkę kwoty wolnej, są przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie karty podatkowej. Również i w tych przepisach nie wprowadzono bowiem żadnej wzmianki o możliwości korzystania z kwoty wolnej od podatku.

Łącznie zatem z przywileju związanego z możliwością korzystania z kwoty wolnej, wyłączonych zostało nawet 2 miliony Polaków.

Jak ma się zatem treść nowych przepisów do wcześniejszych zapowiedzi o "podniesieniu kwoty wolnej od podatku dla wszystkich pracujących Polaków"? Czy według nowej ustawowej definicji "pracujący" oznacza tylko pracującego na etacie? Czy osoby rozliczające się podatkiem liniowym, ryczałtem i kartą podatkową to osoby niepracujące?

To jednak nie wszystkie pytania związane z Polskim Ładem. Według nowych przepisów, przedsiębiorcy nie mają bowiem również prawa do zaliczenia siebie do tzw. klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej nie dla przedsiębiorców

Artykuł 32 nowej ustawy o podatku dochodowym wprowadza nową, nieznaną dotąd ulgę, zwaną powszechnie "ulgą dla klasy średniej". Założeniem nowej ulgi jest wyrównanie strat spowodowanych zwiększonymi obciążeniami z tytułu składki zdrowotnej.

Wprowadzony w Polskim Ładzie zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku spowodował bowiem drastyczne zwiększenie kwoty odprowadzanego podatku PIT. Przy dochodach powyżej 5700 zł, suma nowej nieodliczalnej składki zdrowotnej oraz wyższego PIT-u osiąga tak wysokie wartości, iż nawet przysługująca niektórym grupom kwota wolna przestaje przynosić jakiekolwiek korzyści. Nowa ulga ma zatem na celu zniwelowanie tej podwyżki. Ale tylko niektórym podatnikom.

Aby skorzystać z nowej ulgi, trzeba, po pierwsze, wykazać się dochodem w przedziale dokładnie pomiędzy 5701 zł a 11141 zł miesięcznie. Dochód w wysokości 11200 zł nie uprawnia zatem już do żadnej ulgi.

O wiele ciekawszy jest drugi warunek, jaki należy spełnić, aby móc skorzystać z nowej ulgi. Otóż ulga dla klasy średniej przysługuje jedynie osobom pracującym na etacie. Nie skorzysta zatem z ulgi żadna osoba pracująca na własny rachunek. Osiąganie dochodów z tytułu działalności gospodarczej całkowicie wyklucza korzystanie z ulgi i to niezależnie od formy rozliczania podatku. Nie skorzystają zatem z ulgi nie tylko osoby na podatku liniowym, ryczałcie czy karcie podatkowej, ale również przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej.

Analiza nowych przepisów podatkowych wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu nasuwa nieuchronnie pytanie o cele, jakie przyświecały jego twórcom oraz o ich stosunek do samej przedsiębiorczości. Czy nowe przepisy stanowią próbę zredefiniowania osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jako osoby "niepracującej", która dodatkowo nie ma prawa przynależności do klasy średniej? A może chodzi po prostu o zwykłe zniechęcenie do bycia przedsiębiorcą i zachętę do przejścia na etat?


2021 -08 -05 11 :02

ŁAD skł zdrowotne.................

 

Nawet 20 razy więcej może wynieść realne obciążenie przedsiębiorcy nową składką zdrowotną. To efekt nowych przepisów, które znalazły się w pakiecie ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Ogłoszony przez kłamcę Morawieckiego tzw. Polski Ład jest przedstawiany w licznych mediach jako pakiet samych tylko korzyści podatkowych. Zmiany w systemie podatkowym zakładają bowiem m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tys. zł oraz podwyższenie progu podatkowego do poziomu 120 tys. zł. Likwidacja odliczalności składki zdrowotnej od podatku jest z kolei przedstawiana jako neutralna dla podatnika, ponieważ wprowadzona zostanie jednocześnie tzw. ulga dla klasy średniej.

Rzadko wspomina się jednak o tym, że zmiany pozytywne i neutralne podatkowo dotyczyć będą jedynie osób osiągających dochody z umów o pracę i nie obejmą osób prowadzących działalności gospodarcze. Przedsiębiorców czeka bowiem kolosalne podwyższenie danin na rzecz państwa, bez możliwości skorzystania z nowych ulg, a nawet kwoty wolnej od podatku.

Po dwóch miesiącach od ogłoszenia zapowiadanych zmian, rząd opublikował wreszcie projekty ustaw, które już od Nowego Roku mają wywrócić dotychczasowy system podatkowy do góry nogami. Czego dowiedzieliśmy się z projektu nowych przepisów?

Składka zdrowotna mocno w górę

Dotychczasowy system oparty na odliczalności składki zdrowotnej od podatku ma przejść do lamusa.

Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym każdy podatnik ma prawo odliczenia od podatku kwoty odpowiadającej 86% wartości zapłaconej wcześniej składki zdrowotnej. Zgodnie z nowymi przepisami prawo do odliczania składki zdrowotnej od podatku zostanie całkowicie zlikwidowane. Tylko ten jeden przepis powoduje już, że obciążenia z tytułu składki zdrowotnej wrosną ponad 7-krotnie.

Od Nowego Roku zasada braku odliczalności będzie obowiązywać wszystkich podatników, niezależnie od tego czy dochody osiągają z umowy o pracę, czy też w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. O wspomnianym wcześniej 7-krotnym wzroście obciążenia składką zdrowotną moglibyśmy jednak mówić jedynie w przypadku, gdy sama kwota składki zdrowotnej pozostałyby na niezmienionym poziomie. Tak będzie jednak jedynie w przypadku dochodów osiąganych z etatu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą jednak składkę w zupełnie innej wysokości.

Przypomnijmy, iż w aktualnym stanie prawnym, przedsiębiorca opłaca składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy wymiaru, którą stanowi kwota równa 75% przeciętnego wynagrodzenia . Zgodnie z tą zasadą, miesięczna wysokość składki zdrowotnej wynosi obecnie 381,81 zł, z czego 328,78 zł podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Realny koszt składki zdrowotnej wynosi zatem 53,03 zł.

W nowym stanie prawnym, przedsiębiorca zobowiązany będzie do odprowadzenia składki zdrowotnej w wysokości równej 9% osiągniętego w danym miesiącu rzeczywistego dochodu. Przykładowo, przedsiębiorca osiągający dochód w wysokości 7000 zł, zapłaci składkę w wysokości 630 zł. Z tej kwoty przedsiębiorca nie odzyska ani złotówki w postaci odliczenia od podatku. Oznacza to, że całość tej kwoty wpłynie bezpowrotnie do budżetu NFZ. Ile razy wzrośnie zatem realny koszt przedsiębiorcy związany z ubezpieczeniem zdrowotnym? Policzmy:

630 / 53,03 = 11,88

Realnie, aż 12 razy więcej zapłaci za ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca osiągający dochód w wysokości 7000 zł. Wyższe dochody oznaczać będą jednak odpowiednio większą skalę podwyżki. W przypadku dochodów na poziomie 10000 zł, podwyżka będzie 17-krotna, a w przypadku dochodów na poziomie 15000 zł, firma zapłaci aż 25 razy więcej.

Czy to oznacza, że w nowym systemie nie zapłacimy składki zdrowotnej w sytuacji, gdy w danym miesiącu nie osiągniemy dochodu lub poniesiemy stratę? Nic podobnego. Nowe przepisy wprowadzają bowiem minimalną wartość składki zdrowotnej, którą zapłacimy nawet wówczas, gdy nie mamy z czego.

Ta minimalna składka zdrowotna ustalona została w nowej ustawie na poziomie

odpowiadającym 9% od minimalnej pensji. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wzrasta do poziomu 3000 zł, co oznacza, że minimalna wartość składki zdrowotnej wyniesie 270 zł. Łatwo policzyć, że nawet w przypadku osoby nieosiągającej żadnych dochodów, obciążenie nieodliczalną składką zdrowotną wzrośnie aż 5-krotnie.2021 -07 -28 12 :43

ŁAD JESZCZE............

? Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (na szczęście zrezygnowano z tego mechanizmu malejącej kwoty zmniejszającej podatek)
? Podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł
? Likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku (dotyczy wszystkich tj. pracowników oraz przedsiębiorców) – to jest de facto znaczącą podwyżka obciążeń publicznych (argument, że składka to nie podatek pomińmy)
? Składka zdrowotna 9% dla przedsiębiorców naliczana od dochodu
? Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem naliczana od przychodu, w wysokości 1/3 stawki ryczałtu
? Minimalna składka zdrowotna – jeśli podstawa wymiaru składki zdrowotnej spadnie poniżej wynagrodzenia minimalnego (bo np. mamy stratę zamiast dochodu), to płacimy składkę od wynagrodzenia minimalnego
? Składka zdrowotna od wynagrodzenia za pełnienie funkcji na mocy aktu powołania (czyli skończy się „wypłacanie” pieniędzy ze sp. z o.o. poprzez wynagrodzenie członka zarządu)
? Obniżenie stawki ryczałtu dla niektórych zawodów
? Wygaszanie karty podatkowej, czyli brak możliwości wnioskowania o opodatkowanie na zasadach karty podatkowej od 1.01.2022. Podatnicy, którzy otrzymali decyzję wcześniej, będą mogli kontynuować (nie wiadomo, jak długo)
? Ulga podatkowa dla pracowników zarabiających od 68,4 tys. zł do 133,7 tys. zł (fragment dotyczący tej ulgi jest umieszczany w mediach społecznościowych jako parodia prostych przepisów)
? Sprzedaż przedmiotów (w szczególności samochodów) wykupionych z leasingu będzie przychodem w działalności gospodarczej
? Możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa (od dnia zawarcia związku małżeńskiego), a nie w roku kolejnym
? W przypadku rozpoczęcia amortyzacji majątku używanego przez podatnika przed wprowadzeniem do ewidencji, za wartość początkową bierze się cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od wartości rynkowej
? Zmiana limitu płatności gotówkowych z 15 tys. zł na 8 tys. zł
? Wydatki stanowiące tzw. „ukrytą dywidendę” nie będą kosztem uzyskania przychodu
? Nielegalne zatrudnienie (wypłata na czarno) staje się ryzykiem wyłącznie pracodawcy
? „JPK” dla KPiR, pełnej księgowości i ryczałtu (ewidencje będą wysyłane do fiskusa od 2023 roku)
? Wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego (czyli fiskus będzie łapał podatników, kupując u nich coś na próbę)


2021 -07 -28 12 :40

POLSKI ŁAD JESZCZE..........

zmiany istotne dla inwestorów w nieruchomości:
? Najem prywatny rozliczany WYŁĄCZNIE RYCZAŁTEM – znika rozliczenie według skali!
? Brak amortyzacji NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH - dotyczy to wszystkich firm, zarówno w PIT jak i CIT!
? Wydatek na spłatę kredytu i odsetek od kredytu na sprzedawaną nieruchomość będzie uznawany za wydatek pozwalający na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej (to akurat jest pozytywna zmiana).
Skończy się optymalizacja w oparciu o indywidualne stawki amortyzacyjne, zarówno prywatnie jak i w DG. Wszyscy skończymy na ryczałcie ????
A tych, którzy mają nadzieję, że obowiązuje zasada praw nabytych i chcieliby kontynuować rozpoczętą już amortyzację na dotychczasowych zasadach, informuję, że nie znalazłem w ustawie przepisów przejściowych, które potwierdzałyby tę tezę.

cdn.................

2021 -07 -28 12 :31

POLSKI ŁAD, CO CZEKA PRZEDSIĘBIORCÓW

dziś, nie w piątek, więc do weekendu będzie czas na ochłonięcie i zaopatrzenie się w płyny, aby to zdzierżyć

to ma wejść w życie od 2023 roku

Polski Ład nakłada nowe obowiązki ewidencyjne na przedsiębiorców. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą musiały prowadzić przy użyciu programów komputerowych: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), a także ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do tego dochodzi wymóg ich przesyłania do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej; Przedsiębiorcy rozliczający PIT będą przekazywać fiskusowi dane zarówno w trakcie roku, jak i po jego zakończeniu. Mają je przesyłać – w zależności od stosowanego sposobu rozliczenia – za dany miesiąc lub kwartał, według stanu na ostatni dzień miesiąca lub kwartału. Dane muszą trafić do urzędu do 20 dnia następnego miesiąca. W praktyce oznacza to, że miesięcznie będą przesyłane księgi podatkowe, gdy na podstawie tych ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki.

Przedsiębiorca będzie też musiał przesyłać do urzędu skarbowego księgi i ewidencje po zakończeniu roku podatkowego. Powinien to zrobić do dnia upływu terminu złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku.

Analogiczne wymagania zostaną też wprowadzone w ustawie o CIT. Podatnicy CIT będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w ordynacji podatkowej. Muszą to zrobić do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, określonego w art. 27 ust. 1 ustawy CIT, czyli do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

cdn.....


2021 -07 -28 12 :21

POLSKI ŁAD, CO CZEKA PRZEDSIĘBIORCÓW

dziś, nie w piątek, więc do weekendu będzie czas na ochłonięcie i zaopatrzenie się w płyny, aby to zdzierżyć

to ma wejść w życie od 2023 roku

Polski Ład nakłada nowe obowiązki ewidencyjne na przedsiębiorców. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą musiały prowadzić przy użyciu programów komputerowych: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), a także ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do tego dochodzi wymóg ich przesyłania do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej; Przedsiębiorcy rozliczający PIT będą przekazywać fiskusowi dane zarówno w trakcie roku, jak i po jego zakończeniu. Mają je przesyłać – w zależności od stosowanego sposobu rozliczenia – za dany miesiąc lub kwartał, według stanu na ostatni dzień miesiąca lub kwartału. Dane muszą trafić do urzędu do 20 dnia następnego miesiąca. W praktyce oznacza to, że miesięcznie będą przesyłane księgi podatkowe, gdy na podstawie tych ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki.

Przedsiębiorca będzie też musiał przesyłać do urzędu skarbowego księgi i ewidencje po zakończeniu roku podatkowego. Powinien to zrobić do dnia upływu terminu złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku.

Analogiczne wymagania zostaną też wprowadzone w ustawie o CIT. Podatnicy CIT będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w ordynacji podatkowej. Muszą to zrobić do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, określonego w art. 27 ust. 1 ustawy CIT, czyli do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

cdn.....


2021 -07 -26 14 :25

URLOP JK 29.07.2021-02.08.2021

Informuję, że 28.07 jestem (JK) ostatni dzień przed urlopem; wracam 03.08


2021 -07 -26 07 :12

26.07.2021 WAŻNYN TERMIN VAT

26.07.2021

Wpłata podatku VAT (VAT-7) za czerwiec 2021 lub za II kwartał 2021


2021 -07 -20 14 :08

20.07.2021 WAŻNY TERMIN PDOP i PDOF

20 lipca 2021

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.(PIT-4R)


Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.(PIT-5)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.(PIT-5L)

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.(CIT-2)